Iva Svačinová
Podoby sebe-přesvědčování v osobních denících
11. 10. 2018

Anotace

Ve svém příspěvku se budu věnovat praxi psaní osobních deníků z hlediska teorie argumentace. Psaní deníku chápu jako aktivitu spadající do domény tzv. intrapersonální komunikace, uvažuji, že autor vede na stránkách deníku tzv. vnitřní dialog, v němž se může pokoušet o přesvědčování sebe sama. Ač se jedná o vysoce individualizovanou praxi, můžeme nalézt obecné konvence a pravidla, které omezují přípustnou nebo očekávanou formu argumentace. Do deníku jednoduše řečeno nezaznamenáváme cokoliv a neargumentujeme v nich libovolným způsobem. Nicméně, i v rámci těchto omezení můžeme formulovat argumentaci takovým způsobem, aby měla vyšší rétorický účinek. V příspěvku provedu případovou analýzu deníku Anne Frankové. Ukážu, jaké persuasivní strategie Anne používá, když rozvíjí argumentaci ve prospěch tvrzení, že tajný objekt jejího zájmu, Petr van Daan, k ní rovněž chová/nechová city.

https://www.facebook.com/events/2157432791242984/