Daniela Glavaničová
Fiktívne postavy: de dicto realizmus a de re antirealizmus
09. 10. 2017

Anotace
V príspevku predstavím state of art mojej teórie fiktívnych mien (Sherlock Holmes, Tengo Kawana a pod.), ktorá opúšťa opozíciu medzi realizmom a antirealizmom ohľadne fiktívnych postáv. Navrhujem rozlíšiť de dicto a de re výskyt fiktívnych mien: Fiktívne mená de dicto analyzujem pomocou rolí, čím nadväzujem na tradíciu tzv. realizmu rolí (P. Lamarque, N. Wolterstorff, G. Currie). Zároveň však navrhujem antirealizmus pre fiktívne mená de re. Tým zohľadňujem množstvo autorov, ktorí tvrdili, že fiktívne mená sú prázdne (k nim možno zaradiť antirealistov, ale i Fregeho z Comments on Sinn and Bedeutung, či Kripkeho z Reference and Existence).

Záznam přednášky zde: